Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa w Honiatyczach
jubileusz 60- lecia 1948-2008

1. Działalność Szkoły we własnym budynku rozpoczęła się w 1948r., budynek został wybudowany przez mieszkańców z materiału uzyskanego z rozbiórki budynku z miejscowości Rudki. Ze względu na wyż demograficzny wynajmowano sale w budynkach prywatnych u: Jana Skowrońskiego, Wacława Trześniowskiego, Wacława Torbicza, Rozalii Niedźwiedź oraz budynku remizo- świetlicy.
2. 1970 r. – Próba budowy nowej szkoły wylano fundamenty, zwieziono materiał, ale prace z różnych względów nie zostały ukończone.
3. Do Szkoły Podstawowej w Honiatyczach przez długie lata należał punkt filialny w Honiatyczkach, który po remoncie kapitalnym szkoły w 1989r został przeniesiony do Honiatycz. Przy remoncie kapitalnym szkoły, rozbudowie, adaptacji remizo- świetlicy ofiarnie pracowali rodzice i mieszkańcy Honiatycz, Honiatycz kol., Honiatyczek.
4. 1996 r. – przy ogromnym zaangażowaniu Wójta gminy Andrzeja Barczuka mieszkańca kol. Honiatycze, mieszkańców wsi i dyr. Szkoły Mieczysława Emerle powstaje inicjatywa budowy tej oto nowoczesnej na miarę XXI wieku szkoły, której budowa trwała 2 lata. Inicjatywę tą poparł ówczesny Zarząd Rady Gminy, Kurator Oświaty pan Marian Szostak.
Działalność Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Rady Narodowe, Kuratorium Oświaty, Samorząd Terytorialny zamyka się okrągłą 60 letnią rocznicą, którą właśnie świętujemy.
W wyniku niżu demograficznego przyszła kolej tak jak 60 lat temu zakładali szkołę nasi dziadkowie i pradziadkowie, tak teraz my przejmujemy ten obiekt i będziemy go prowadzić jako Stowarzyszenie.
5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi powstało 04.02.2008r., założycielami są mieszkańcy wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki i Wakijów, którym na sercu leżało istnienie Szkoły Podstawowej i możliwość utworzenia Gimnazjum.
6. Osoby i instytucje zaangażowane w powstanie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum:
– Zarząd Stowarzyszenia
– Radni Rady Gminy
– Wójt Gminy
– Kuratorium Oświaty
7. Fundatorzy Sztandaru:
– mieszkańcy wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, Wakijów
– Przedsiębiorcy z Werbkowic
8. Lata 1948 – 2008
Kierownicy i dyrektorzy – 12
Nauczyciele – 68
Absolwenci – 891

Uroczystość 60 -lecia istnienia Szkoły
i nadanie imienia Jana Pawła II
Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Honiatyczach

21.08.2008 r. to dzień pamiętny w życiu całej społeczności Honiatycz, Honiatycz kol., Honiatyczek. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki powołało do istnienia Publiczną Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum. Uczciło 60 – tą rocznicę istnienia Szkoły Podstawowej, szkoły otrzymały imię Jana Pawła II. Wyboru Patrona dokonali rodzice i uczniowie. Ksiądz biskup Wacław Depo poświęcił sztandar, który został ufundowany przez sponsorów i mieszkańców wsi Honiatycze, Honiatycze kol., Honiatyczki, poświęcona została również sala papieska i popiersie.
W uroczystości wzięli udział:
– Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Wacław Depo oraz Ksiądz Kanclerz dr Adam Firosz
– Wojewoda lubelski, pani Genowefa Tokarska
– Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego pan Arkadiusz Bratkowski
– Przedstawiciele Lubelskiego Kuratorium Oświaty: Pani Kurator Anna Dudek Janiszewska, dyrektor Tomasz Zieliński
– Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barczuk
– Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko
– Radni Gminy Werbkowice z Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Wiatrem
– Pani dyrektor Samorządowej Jednostki Oświaty w Werbkowicach Barbara Banaszek
– Delegacja i poczet sztandarowy ze szkoły w Podhorcach
– proboszcz parafii ks. Tomasz Demczuk
– byli proboszczowie naszej parafii Zenon Mrugała i Tadeusz Sochan i inni zaproszeni księża
– pani dyrektor Zofia Laskowska SPZOZ w Hrubieszowie
– dyrektor Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Antoni Czarnecki,
– pani Anna Emerle dyrektor nowo powstałej Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Honiatyczach wraz z kadrą pedagogiczną, którzy będą kontynuować dalszą misję szkoły,
– dzieci, młodzież i dorośli z sąsiednich miejscowości
– dzieci młodzieży, dorośli z naszych miejscowości Honiatycz, Honiatycz Kol., Honiatyczek

Sponsorzy uroczystości:
– dyrektor Banku Spółdzielczego w Werbkowicach Antoni Czarnecki , który wsparł finansowo nasze stowarzyszenie
– państwo Niedźwiedziowie, Bojko, Kowalscy, Rybczyńscy, Kozyra, Dobrzyńscy, którzy wsparli finansowo naszą uroczystość,
– ofiarodawcy, którzy w postaci cegiełek przyczynili się, aby dzisiejsza uroczystość miała wspaniałą oprawę

Uroczystość ta podkreśla doniosłe znaczenie obchodów okrągłej 60 – letniej rocznicy istnienia szkoły, ale postępujący niż demograficzny i związana z nim reorganizacja w prowadzeniu szkół przez samorządy, zmuszają nas do podejmowania nowych wyzwań w postaci przejęcia i prowadzenia różnych typów szkół jako stowarzyszenia.
W tak długim okresie istnienia naszą szkołę opuściło 891 absolwentów, szkołę prowadziło 12 kierowników i dyrektorów.
Oto ich nazwiska:
– Mieczysław Górniak
– Zofia Majewska
– Lucjan Niedźwiedź
– Ryszard Buczko
– Tadeusz Litwińczuk
– Ryszard Martyna
– Lucyna Nowosad
– Zofia Medak
– Mieczysław Emerle
– Jacek Kruk
– Jadwiga Guzik

Przewodniczyli oni 68 – osobowej kadrze pedagogicznej, z których 5 – cioro rozpoczęło pracę w naszej szkole i przepracowało w niej do emerytury.
Szkoła nasza przechodziła różne okresy przemian, budowy, rozbudowy, remontów i prób budowy nowej szkoły.
W roku 1996 z inicjatywy Wójta Gminy Werbkowice Andrzeja Barczuka, społeczeństwa miejscowości Honiatycz, Honiatycz kol., Honiatyczek, dyrektora Mieczysława Emerle zostaje rozpoczęta budowa nowej szkoły, która wspólnym wysiłkiem ukończona została w okresie 2 lat.
Obchodzimy zatem również okrągłą 10 – letnią rocznicę funkcjonowania szkoły w tym budynku.
Przejęcie i zorganizowanie szkoły w nowych strukturach wymagało od społeczeństwa wielkiego zaangażowania i ofiarności.
Podziękowania:
Gorące i serdeczne podziękowania należą się za wszelką pomoc panu Wójtowi Gminy Lechowi Bojko, całej Radzie Gminy, Kuratorium Oświaty i tym wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia naszych szkół.
Radzie Gminy za przyznanie dotacji na zakup nowego sprzętu szkolnego do Gimnazjum.
Panu Wójtowi i Radzie Gminy za sfinansowanie zakupu farb i niezbędnych materiałów do odnowienia budynku szkolnego.
Ogromne podziękowania należą się rodzicom dzieci i obsłudze szkoły, którzy poświęcając swój drogocenny czas ofiarnie całymi rodzinami przez okres wielu dni pracowali przy malowaniu szkoły, dzięki którym cały obiekt został odnowiony.
Dziękujemy również dzieciom i młodzieży, którzy pomagali malując dostępne im miejsca oraz płot wokół budynku szkoły.
Kolejne podziękowanie kierujemy dla pani Anny Barczuk za wykonanie popiersia Jana Pawła II i przekazanie go społeczności szkolnej.
Dziękujmy bardzo przewodniczącej komitetu organizacyjnego święta pani Edycie Dobosz – Maciuk za organizację i prowadzenie dzisiejszej uroczystości.
Gorące podziękowania kierujemy do pań z Kół Gospodyń Wiejskich z naszego terenu, za przygotowanie uroczystości od strony kulinarnej.
Dziękujemy bardzo proboszczowi naszej parafii ks. Tomaszowi Demczukowi za włączenie się i pomoc w organizacji naszego wspólnego święta.
Podziękowanie kierujemy do Zarządu Stowarzyszenia za myśl o potrzebie zorganizowania i przedstawienia całemu społeczeństwu tak doniosłych rocznic i nowych zamierzeń.
Na mocy decyzji Wójta Gminy Werbkowice i pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty uroczyście ogłaszamy: Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Honiatyczach zostają otwarte i rozpoczynają pracę z dniem 1 września 2008r.

AKT NADANIA
Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Honiatyczach
imienia Jana Pawła II

W onym dniu, a rzecz dzieje się Anno Domini 2008 roku w dniu pańskim 21 sierpnia w roku tak obfitym w łaski boże, kiedy Papieżem jest Ojciec Święty Benedykt XVI, a pasterzem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej Ksiądz Biskup Wacław Depo, Prezydentem Polski Lech Kaczyński, Premierem Rządu Donald Tusk, Wojewodą Lubelskim Genowefa Tokarska, Marszałkiem Województwa Krzysztof Grabczuk, Kuratorem Oświaty Krzysztof Babisz, Starostą Hrubieszowskim Józef Kuropatwa, Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzej Barczuk, Wójtem Gminy Lech Bojko, proboszczem naszej parafii ks. Tomasz Demczuk, Radnym Gminy naszych miejscowości Józef Skirski, dyrektorem nowo powstałej Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Honiatyczach Anna Emerle, wolą i pragnieniem społeczeństwa wsi Honiatycze, Honiatycze kolonia, Honiatyczki jest aby nasz rodak Ojciec Święty Jan Paweł II objął patronat nad naszą szkołą i był nie tylko duchowym przywódcą, a stał się codziennym doradcą naszych młodych serc i wiódł nas poprzez wszystkie trudności i przeszkody ku zbawieniu i radosnym spotkaniu u Boga Ojca. Przeto my dziś zebrani we wszystkich racjach stanu obieramy Ciebie Janie Pawle II naszym patronem i nadajemy Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Honiatyczach Twoje imię – Jana Pawła II.
W Twoim imieniu Akt ten przyjmie Ekscelencja Ksiądz Biskup doktor Wacław Depo, który poświęcił ofiarowany Tobie dla naszej szkoły sztandar z twoim wizerunkiem, oraz poświęci Twoje popiersie i obraz.
My młodzież szkolna zawierzamy Tobie Ojcze Święty nasze troski i marzenia. Zobowiązujemy się iść śladami twoich nauk.

Prosimy Cię bądź naszym przywódcą i patronem.
Podpisujemy się wszyscy tego pragnący.