Rekrutacja 2022/2023

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informuję, że jeszcze tylko do 15 kwietnia 2020 trwają zapisy dzieci na rok szkolny 2020/2021:

  • Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci 3-letnie oraz 4-letnie
  • Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są dzieci 5-letnie oraz 6-letnie

W ramach pobytu dziecka w Oddziałach Przedszkolnych  oferujemy:

– bezpłatne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w godzinach od 730 do 1300

– bezpłatne dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii, rytmiki,

– możliwość skorzystania z posiłków (odpłatnie)

  • Do Klasy I

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.”

 

W roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny rozpoczynają dzieci urodzone w 2013 roku.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym – 2020 –
kończy 6 lat (dzieci urodzone w 2014 roku), jednak pod warunkiem:

– dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2019/2020), albo

– posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Uczniom Szkoły Podstawowej oferujemy:

– możliwość uczestnictwa w wielu kołach zainteresowań,

– dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci,

– dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce,

– możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej przed zajęciami oraz po zajęciach
w oczekiwaniu na odwóz, 

– możliwość skorzystania z posiłków (odpłatnie)

– szkoła posiada dwie sale wyposażone w tablicę interaktywną oraz rzutnik z podłączeniem do Internetu,

– uczniom spełniającym kryteria bezpłatny dowóz do szkoły,

– kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

– pomoc  psychologiczno- pedagogiczną,

– ciekawe i atrakcyjne wycieczki szkolne, imprezy okolicznościowe,

– naukę języka angielskiego i rosyjskiego,

– miłą i przyjazną atmosferę,

Wniosek o przyjęcie  dostępny jest w formie do edycji i wydruku w zakładce „DO POBRANIA(w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres szkola.honiatycze@gmail.com)

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Tel. (84) 6610426, kom. 692116976 lub szkola.honiatycze@gmail.com